Brainwave 2

Brainwave 2, 7×6, Stoneware, Kanika Sircar